Bê tông siêu nhẹ – Foam conrete
Foam concrete

Bê tông siêu nhẹ – Foam conrete

Bê tông bọt siêu nhẹ – Foam concrete
tỉ trọng 0.25 ~ 1
Chống ồn, chịu nhiệt tốt
Kích thước theo yêu cầu
Có thể phun trực tiếp
Độ điền đầy cao

Bê tông bọt siêu nhẹ – Foam concrete
tỉ trọng 0.25 ~ 1
Chống ồn, chịu nhiệt tốt
Kích thước theo yêu cầu
Có thể phun trực tiếp
Độ điền đầy cao

Vui lòng liên hệ tới:

0913 052 229

Hoặc số: (+84-4) 6666 4421