Biến tần SSD – Parker AC10 có điều khiển sức căng ứng dụng dễ dàng

Biến tần SSD – Parker AC10 có điều khiển sức căng ứng dụng dễ dàng, không cần thêm phụ trợ rất thích hợp cho dây chuyền sản xuất cáp, sợi, dệt.